REGULAMIN

§ 1 Informacje o Sklepie

Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego blondhaircare.pl zwanego dalej "Sklepem". Sklep prowadzony jest przez firmę Blondhaircare Natalia Pawłowska Radolinek 28 64-700 Czarnków, wpisaną przez Wójta Gminy Czarnków do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP 763-205-1389, REGON 302 778 622, której właścicielem jest Natalia Pawłowska, zwana dalej "Sprzedającym".

Adres do reklamacji i zwrotów:

TRINY SP. z o.o., ul. Oleska 26, 42-700 Lubliniec

Adres e-mail:

kontakt@blondhaircare.com

Definicje:

"Kupujący" ("Klient") – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

"Towar" - rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

"Miejsce wydania towaru" – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

"Moment wydania towaru" – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

"Karta produktu" – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

"Koszyk" – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

"Umowa" – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

"Zamówienie" – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

"Dowód zakupu" – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

"Dostawa" - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw.

"Dostawca" - podmiot dostarczający przesyłkę (DPD, Pocztex Kurier48, Paczkomaty InPost).

"Płatność" – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

"Termin realizacji" – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

§ 2 Postanowienia ogólne 

a) Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna jednego produktu - książki p.t. "Pielęgnacja włosów suchych, porowatych i zniszczonych".

b) Sprzedaż odbywa się wyłącznie za pośrednictwem internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

c) Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z przestrzegania zawartych w nim zasad.

d) Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

e) Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

f) Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

g) Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

h) Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.

i) Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
- potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
- dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.


§ 3 Bezpieczeństwo danych osobowych Kupującego

a) Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych dobrowolnie podczas składania jednorazowego zamówienia jest Sprzedający. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

b) Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Sprzedający przekazuje dane osobowe Klienta do Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

c) Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

c) Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedającemu zgłaszany jest przez Sprzedającego do GIODO.

e) Dane osobowe, o których mowa w Regulaminie to: imię i nazwisko, dokładny adres dostarczenia przesyłki, adres e-mail oraz numer telefonu.

f) Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Klienta będą niepełne bądź nieprawdziwe.


§ 4 Składanie zamówienia

a) Złożenie zamówienia w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.

b) Złożenie zamówienia w Sklepie nie wymaga rejestracji w Sklepie.

c) Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.

d) W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
- dodanie produktu do koszyka;
- wybór rodzaju dostawy;
- wybór rodzaju płatności;
- wybór miejsca wydania rzeczy;
- złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

e) Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta mailowo w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

f) Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

g) Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu.

h) Wszystkie ceny widoczne na stronie Sklepu są cenami brutto.

o) Dowodem wpłaty jest potwierdzenie złożenia przelewu bankowego na konto Sprzedającego.


§ 5 Sposoby płatności online

a) Sklep honoruje 2 sposoby płatności: szybkie płatności Shoplo oraz płatności kartami płatniczymi.

b) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. (operatora serwisu płatności BlueMedia) z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

c) W przypadku płatności kartami płatniczymi, w Sklepie dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

d) W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

e) Realizacja zamówienia płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego lub przy płatnościach kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.


§ 6 Dowód zakupu

a) Na życzenie Klienta elektroniczny rachunek zostanie wysłany Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego.


§ 7 Sposób i koszt dostawy

a) W Sklepie dostępne są następujące sposoby wysyłki:

- Pocztex Kurier48 - 10 zł

b) W momencie złożenia i opłacenia zamówienia, Klient upoważnia Sprzedającego i Dostawcę do jednorazowego dokonania wysyłki zakupu towaru. O złożeniu zamówienia i wysyłce przesyłki Klient informowany jest mailowo.


§ 8 Zwrot / Wymiana

a)  Istnieje możliwość zwrotu lub wymiany towaru bez wskazania przyczyny. Klient ma 14 dni na zwrot lub wymianę (czas ten liczony jest od momentu wydania towaru do momentu wyrażenia chęci zwrotu lub wymiany przez Klienta) oraz 14 kolejnych dni na odesłanie towaru podlegającego zwrotowi bądź wymianie.

b) W przypadku zwrotu bądź wymiany, Klient ponosi koszt odesłania towaru.

c) Procedura zwrotu bądź wymiany:

→ Chęć wymiany lub zwrotu towaru należy zgłosić mailowo w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki na adres e-mail: blondhaircare@gmail.com

→ Następnie należy wypełnić formularz zwrotu/wymiany dostępny pod tym linkiem

→ Towar wraz z wypełnionym formularzem należy odesłać na adres podany w § 5 w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia chęci wymiany lub zwrotu.

e) W przypadku zwrotu bądź wymiany, zwrócony towar nie może mieć śladów użytkowania, musi być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony. Sklep nie uwzględni zwrotu lub wymiany, jeśli towar będzie nosił ślady użytkowania.


§ 9 Reklamacje

a) Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 7 czerwca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

b) Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki towaru wraz z wypełnionym formularzem reklamacji na adres podany w § 1.

c) Procedura reklamacji:

→ Chęć złożenia reklamacji towaru należy zgłosić mailowo na adres e-mail: blondhaircare@gmail.com

→ Następnie należy wypełnić formularz reklamacji dostępny pod tym linkiem

→ Następnie towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji należy odesłać na adres: TRINY SP. z o.o., ul. Oleska 26, 42-700 Lubliniec (tel. 791 396 465)

e) W przypadku reklamacji, zwrócony towar musi być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony.

f) Podstaw reklamacji nie obejmują:

→ Różnice w wyglądzie towaru wynikające z różnic w ustawieniach monitora (głównie różnice w barwach),

→ Wady towaru powstałe w wyniku użytkowania i naturalnego zużywania się towaru.

g) Wady fizyczne nowego towaru, widoczne w momencie otrzymania przesyłki należy niezwłocznie zgłosić na adres: blondhaircare@gmail.com.

h) W przypadku uznanej reklamacji, uszkodzony towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy. Jeśli nie będzie to możliwe, Sklep zwróci Klientowi wartość reklamowanego towaru na podany w formularzu rachunek bankowy.


§ 10 Polityka prywatności

a) Sklep może korzystać z plików cookies. Pliki cookies to dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

b) Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: 

§ 11 Przedsprzedaż

a) Przedsprzedaż książki trwa do 31 października 2017.

b) Każda osoba, która zakupi książkę w okresie przedsprzedaży, gratis otrzyma pełnowymiarowy balsam do włosów zniszczonych Biovax Opuntia Oil & Mango (100 ml).

c) Każda osoba, która kupuje książkę w przedsprzedaży ma szansę na otrzymanie niespodzianki specjalnej - szamponu i maski Biovax Opuntia & Oil. Produkty otrzyma 5 pierwszych osób, które złożą zamówienie oraz 5 losowo wybranych osób, które nie załapią się na pierwszą piątkę, lecz złożą zamówienie w okresie przedsprzedaży.

§ 11 Postanowienia końcowe

a) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

b) W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów